Silicon

Datasheets:

High Quality Silicon Epitaxy

Silicon on Sapphire (SoS)

Germanium On Silicon (GeOSi)